İngilizce Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Halleri

 1. Düzensiz (İrregular) Fiiller
 2. Düzenli Fiiller
 3. Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Hallerinin Listesi
 4. Fiillerin 2. ve 3. Halleri PDF Dosyası

Düzensiz (İrregular) Fiiller

İngilizce geçmiş zaman ile ilgili bilgi vermek için cümle kurulurken, fiiller sonuna -ed eki (takısı) alırlar. Bunlara düzenli fiiller denir. Düzensiz fiiller ise (Irregular Verbs), -ed takısı almayan fiillerdir. Simple Past Tense kullanılan bir cümlede düzensiz fiillerin 2. halleri kullanılır, Present Prefect Tense kullanılan bir cümlede ise düzensiz fiillerin 3. halleri kullanılır. Düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini kullanmak için bunları ezberlemeniz gerekir çünkü adından da anlaşılacağı üzere bu fiiller düzenli bir yapıda değildir.

Düzensiz fiiller ikinic üçüncü halleri

Düzenli Fiiller

İngilizce düzenli fiiler -ed takısı alarak geçmiş zaman belirten cümlelerde kullanılabilen fiillerdir. Cümle içinde geçmiş zamanda olmuş bir olayı anlatmak için fiil üzerinde değişiklik yaparız. Eğer fiil -ed veya -d takısı alarak geçmiş zaman anlamı alabiliyorsa bu fiillere düzenli fiiller denir.

İngilizce fiillerin Simple Past Tense yani 2. halleri, basit geçmiş zaman için kullanılır. Örnek cümleye bakalım:

 • I cleaned the house yesterday. (Türkçe Çevirisi: Dün evi demizledim.)

'Past participle', yani ingilizce fiillerin 3. halleri ise, Present Prefect Tense ile birlikte kullanılır. Örnek cümleye bakalım:

 • I have cleaned the windows. (Türkçe Çevirisi:Pencereyi temizledim )

Bazı düzensiz fiillerin birinci, ikinci, ve üçüncü hallerinin yazılışları birebir aynıdır.

1. Hali 2. Hali 3. Hali
read (1. Hali) read (2. Hali) read (3. Hali)
bid (1. Hali) bid (2. Hali) bid (2. Hali)

Bazı düzensiz fiillerin 2. ve 3. halleri birbiri ile aynıdır ancak 1. hale göre farklıdır. Aşağıdaki listede bunun örneklerini görebilirsiniz.

1. Hali 2. Hali 3. Hali
Built (1. Hali) Build (2. Hali) Build (3. Hali)
Make (1. Hali ) Made (2. Hali) Made (3. Hali)
Buy (1. Hali ) Bought (2. Hali) Bought (3. Hali)
Spend (1. Hali ) Spent (2. Hali) Spent (3. Hali)
Send (1. Hali ) Sent (2. Hali) Sent (3. Hali)
Leave (1. Hali ) Left (2. Hali) Left (3. Hali)
Teach (1. Hali ) Taught (2. Hali) Taught (3. Hali)
Have (1. Hali ) Had (2. Hali) Had (3. Hali)
Make İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) Hali

Make İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) Hali

Make filinin ikinci ve üçüncü hali aynıdır ve made olarak kullanılır. Make fili yapmak anlamına gelir. Geçmiş zaman belirten tüm cümlelerde made kullanabilirsiniz. Örnek Cümleler:

 • He made a boat for himself.
Read İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) Hali

Read İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) Hali

Read filinin birinci, ikinci ve üçüncü hali aynıdır read olarak kullanılır. Read fili okumak anlamına gelir. Geçmiş zaman belirten tüm cümlelerde read kullanabilirsiniz.Örnek Cümleler:

 • I read (2. Hali) about it yesterday.
 • Of all the French writers that I have read (3. hali), I like Moliere and Racine best.
Get İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) Hali

Get İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) Hali

Get fiilinin ikinci hali got ve üçüncü hali gotten olarak kullanılır. Get fili almak/elde etmek anlamına gelir. Basit Geçmiş zaman belirten cümlelerde got, present perfect belirten cümlelerde ise gotten kullanabilirsiniz.Örnek Cümleler:

 • We got (2. Hali) on the train three minutes ago.
 • I've (3. hali) gotten better at singing since I started taking lessons
Take İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) Hali

Take İkinci (2.) ve Üçüncü (3.) Hali

Take fiilinin ikinci hali took ve üçüncü hali taken olarak kullanılır. Take fili almak/elde etmek anlamına gelir. Basit Geçmiş zaman belirten cümlelerde took, present perfect belirten cümlelerde ise taken kullanabilirsiniz.Örnek Cümleler:

 • He took (2. Hali) his umbrella with him downstairs.
 • I've not taken (3. hali) a prize in weeks.

Bazı düzensiz fiillerin ise 3 hali de birbirinden değişik yazılır. Aşağıdaki listede bunun örneklerini görebilirsiniz.

1. Hali 2. Hali 3. Hali
Do (1. Hali) Did (2. Hali) Done (3. Hali)
Be (1. Hali ) Was/Were (2. Hali) Been (3. Hali)
See (1. Hali ) Saw (2. Hali) Seen (3. Hali)
Take (1. Hali ) Took (2. Hali) Taken (3. Hali)
Get (1. Hali ) Got (2. Hali) Gotten (3. Hali)
Choose (1. Hali ) Chose (2. Hali) Chosen (3. Hali)
Wear (1. Hali ) Wore (2. Hali) Worn (3. Hali)
Fall (1. Hali ) Fell (2. Hali) Fallen (3. Hali)
 • I am (1. Hali ) at home. I was (2. Hali) in the school yesterday. You've been (3. Hali) a very good girl.
 • I saw (2. Hali) his picture on your refrigerator.
 • You tried to dance and fell (2. Hali) upon the floor.
 • Connie took (2. Hali) her by the arm.
 • I think I've gotten (3. Hali) quite good at it.
 • I just got (2. Hali) a call from the doctor.

İngilizce düzensiz fiileri yukarıdaki gibi grublayarak ezberlemek size kolaylık sağlayabilir.

Aşağıda en çok kullanılan ingilizce düzensiz fiilleri ve anlamlarını bulabilirsiniz.

Düzensiz Fiillerin 2. ve 3. Halleri Listesi

1. Hali
Base Form
2. Hali
Past Simple
3. Hali
Past Participle
Türkçe
Anlamı
awake awoke awoken uyanmak
be was, were been olmak
beat beat beaten vurmak
become became become olmak
begin began begun başlamak
bend bent bent bükmek
bet bet bet bahse girmek
bid bid bid emretmek
bite bit bitten ısırmak
blow blew blown esmek
break broke broken kırmak
bring brought brought getirmek
broadcast broadcast broadcast yayımlamak
build built built inşa etmek
burst burst burst patlamak
burn burnt burnt yakmak
buy bought bought satın almak
catch caught caught yakalamak
choose chose chosen seçmek
come came come gelmek
cost cost cost değer biçmek
creep crept crept emeklemek
cut cut cut kesmek
deal dealt dealt anlaşmak
dig dug dug kazmak
do did done yapmak
draw drew drawn çekmek
dream dreamt dreamt rüya görmek
drive drove driven sürmek
drink drank drunk içmek
eat ate eaten yemek yemek
fall fell fallen düşmek
feed fed fed beslemek
feel felt felt hissetmek
fight fought fought dövüşmek
find found found bulmak
flee fled fled firar etmek
fly flew flown uçmak
forbid forbade forbidden yasaklamak
forget forgot forgotten unutmak
forgive forgave forgiven affetmek
freeze froze frozen donmak
get got gotten elde etmek
give gave given vermek
go went gone gitmek
grow grew grown büyümek
hang hung hung asmak
have had had sahip olmak
hear heard heard duymak
hide hid hidden saklamak
hit hit hit vurmak
hold held held tutmak
hurt hurt hurt yaralanmak
keep kept kept saklamak
know knew known bilmek
lay laid laid yaymak
lead led led rehberlik etmek
learn learnt learnt öğretmek
leave left left ayrılmak
lend lent lent ödünç vermek
let let let izin vermek
lie lay lain yalan söylemek
lose lost lost kaybetmek
make made made yapmak
mean meant meant anlamına gelmek
meet met met buluşmak
pay paid paid ödemek
put put put koymak
read read read okumak
ride rode ridden binmek
ring rang rung çalmak
rise rose risen yükselmek
run ran run koşmak
say said said söylemek
see saw seen görmek
sell sold sold satmak
send sent sent göndermek
show showed shown göstermek
shut shut shut kapamak
sing sang sung şarkı söylemek
sit sat sat oturmak
sleep slept slept uyumak
speak spoke spoken konuşmak
spend spent spent harcamak
stand stood stood ayakta durmak
swim swam swum yüzmek
take took taken almak
teach taught taught öğretmek
tear tore torn yırtmak
tell told told anlatmak
think thought thought düşünmek
throw threw thrown fırlatmak
understand understood understood anlamak
wake woke woken uyanmak
wear wore worn giymek
win won won kazanmak
write wrote written yazmak

İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri PDF

İngilizce Fiillerin 2. ve 3. Halleri PDF Dosyasını Tıklayarak İndirebilirsiniz